Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZOchrana dat

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Optris GmbH, Ferdinand-Buisson-Str. 14, 13127 Berlín (dále jen “Optris” příp. “my/náš") pojímá ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) a německý zákon o elektronických informačních a komunikačních médiích (TMG). Následující vysvětlení Vám poskytne přehled o tom, jak Optris tuto ochranu zajišťuje a jaké údaje za jakým účelem zpracováváme.

1. Osobní údaje uživatele

Při každém přístupu na naše webové stránky a při každé návštěvě určitého souboru se do souboru protokolů automaticky uloží všeobecné údaje. Toto uložení slouží výhradně ke statistickým a systémovým účelům (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), ve výjimečných případech také k oznámení trestných činů (na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám ani se jinak nevyhodnocují, ledaže by k tomu existovala zákonná povinnost.

O každé návštěvě se uloží následující datový záznam:

•    název navštíveného souboru
•    datum a čas přístupu
•    objem přenesených dat
•    hlášení o tom, zda přístup proběhl úspěšně
•    typ použitého webového prohlížeče
•    použitý operační systém
•    předtím navštívená stránka
•    provider (poskytovatel)
•    IP adresa uživatele


2. Osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme jen tehdy, je-li to povoleno zákonem nebo pokud jste nám k tomu Vy udělili svůj souhlas.

a. Kontakt

Pokud s námi navážete kontakt, uložíme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem zpracování Vašeho požadavku a také pro případ, že bude následovat další korespondence.

b. Newsletter

Rádi Vás prostřednictvím našeho newsletteru budeme informovat o našem podniku a naší nabídce produktů.

c. Vyžádání brožur

Prostřednictvím formuláře „Vyžádání brožur“, umístěného na našich webových stránkách, Vám nabízíme možnost objednat si tištěné brožury, odborné technické články nebo články o aplikacích produktů. K tomu je třeba uvést oslovení, jméno a příjmení, adresu a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho poptávka pochází, a mohli ji zodpovědět. Uvedení dalších údajů je dobrovolné.

Zpracování údajů za účelem vyhotovení nabídky z naší strany probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR na základě Vaší konkrétní poptávky.

Osobní údaje uvedené při vyplnění formuláře budou po vyřízení Vaší poptávky automaticky vymazány, pokud nás k jejich dalšímu zpracování neopravňuje jiný legitimní důvod (např. konkrétní zakázka).

Pokud ve formuláři jako další možnost zaškrtnete odběr našeho newsletteru, platí zároveň bod 2 b).

d. Požadavek ohledně nabídky

Pro vyhotovení konkrétních nabídek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře „Vyhotovení nabídky“, umístěného na našich webových stránkách. K tomu je třeba uvést oslovení, příjmení a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho požadavek pochází, a mohli na něj odpovědět. Uvedení dalších údajů je dobrovolné.

Zpracování údajů za účelem vytvoření nabídky z naší strany probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR na základě Vašeho konkrétního požadavku.  

Osobní údaje, které shromažďujeme při vyplnění formuláře, budou po vyřízení Vaší poptávky automaticky vymazány, pokud nás k jejich dalšímu zpracování neopravňuje jiný legitimní důvod (např. konkrétní zakázka).

e. Realizace smlouvy

Vaše údaje, které nám sdělíte za účelem realizace smlouvy, budeme zpracovávat výhradně za tímto účelem, popř. je předáme společnostem (dodavatelé, speditéři) zúčastněným na realizaci smlouvy. Právním základem tohoto zpracování údajů je Váš souhlas, tzn. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


3. Cookies

V určitých oblastech našich webových stránek používáme tzv. cookies. Na základě těchto datových souborů může být Váš počítač při návštěvě našich webových stránek identifikován jako technická jednotka. Účelem je usnadnit Vám užívání naší internetové nabídky, a to i při opakovaných návštěvách našich stránek. Souboru cookie je např. zapotřebí k tomu, abychom Vám mohli poskytnout funkci konfigurace produktu.

Zpravidla máte možnost nastavit svůj internetový prohlížeč tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli je buď povolit nebo zakázat, popř. již existující cookies vymazat.

Pro získání informací o změně těchto nastavení prosím používejte příslušnou funkci svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme na to, že pokud používání cookies deaktivujete, nebudete možná některé funkce na našich webových stránkách moci v plné míře využívat.

Cookies neumožňují, aby server mohl číst soukromé údaje z Vašeho počítače nebo údaje uložené jiným serverem. Nezpůsobí na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry.

Použití cookies se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: zpracování osobních údajů probíhá za účelem zlepšení funkce našich webových stránek. Je proto nezbytné pro zachování našich oprávněných zájmů.


4. Analýza webu

a. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics pro analýzu webových stránek, poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač a umožňují analyzovat užívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Je-li na těchto webových stránkách aktivována funkce anonymizace IP, Google Vaši IP adresu v rámci členských států EU nebo jiných smluvních zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa odeslána na server Google v USA v kompletní podobě a teprve tam bude zkrácena. Z našeho pověření použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s užíváním našich webových stránek a internetu. Vaše IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zakázat; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci některé funkce těchto webových stránek v jejich plném rozsahu využívat. Kromě toho můžete shromažďování a zpracování údajů o Vašem užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), zasílaných soubory cookies společnosti Google, zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete do svého prohlížeče následující plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližší informace o podmínkách užívání a o ochraně osobních údajů najdete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html, nebo www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme na to, že na našich webových stránkách byl Google Analytics doplněn o kód „gat._anonymizeIp();“, jímž je zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Používání výše uvedených analytických nástrojů opíráme o čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: zpracování údajů slouží k analýze uživatelského chování a k marketingovým a optimalizačním účelům, a je proto nezbytné pro zachování našich oprávněných zájmů.

6. Doba uložení údajů

Vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy, budou vymazány, jakmile odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním, příp. pokud již nebudou zapotřebí k určenému účelu a jejich výmazu nebudou bránit žádné oprávněné zájmy nebo zákonné povinnosti ohledně jejich uchovávání.

Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou zapotřebí pro jiné a zákonem přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje budou zablokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely. To platí např. pro uživatelské údaje, jejichž archivace je dána obchodně právními nebo daňově právními důvody.
Ze zákona je povinná doba archivace osobních údajů 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (např. obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a 10 let podle § 147 odst. 1 předpisů pro archivaci (např. obchodní dopisy a doklady, daňově relevantní podklady).


7. Práva subjektu údajů

a. Právo na informace

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na adresu: info@optris.de

b. Oprava / výmaz / omezení zpracování osobních údajů

Dále máte právo od nás požadovat, aby
•    Vaše nesprávné osobní údaje byly neprodleně opraveny (právo na opravu);
•    Vaše osobní údaje byly neprodleně vymazány (právo na výmaz);
•    zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno (právo na omezení zpracování údajů).

Za tímto účelem nám zašlete prosím e-mail na adresu: info@optris.de.

c. Právo na přenos údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.

Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na adresu: info@optris.de.

d. Právo na odvolání

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů prováděného podle předchozího souhlasu až do jeho odvolání.

Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na adresu: info@optris.de.

e. Právo vznést námitku

Je-li zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), nebo pro zachování našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), máte právo vznést námitku.

Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na adresu: info@optris.de.

f. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušováno GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky právní ochrany.


8. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dipl.-Ing. Hagen Kohn
Ferdinand-Buisson-Straße 14
13127 Berlin
Hagen.Kohn[at]optris.de